Kategorie
Wnioski klubu i radnych

Spotkanie Klubu ŁnS 25 czerwca

Na kolejnym spotkaniu Klubu Radnych Łączą Nas Suwałki 25 czerwca 2020 r. w obecności wszystkich 12 radnych omawiano sprawy samorządu, a głównym tematem było udzielenie Prezydentowi Suwałk wotum zaufania i absolutorium, czyli skwitowania roku 2019.

Czerwiec, to zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym czas, w którym rady gminy w całej Polsce oceniają pracę organu wykonawczego za poprzedni rok. Służą do tego dwa instrumenty – absolutorium i wotum zaufania. Pierwsze dotyczy oceny wykonania budżetu. Innymi słowy czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacja wydatków była zgodna z uchwalonym budżetem. Kluczowe znaczenie ma opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ocenia sprawozdanie z wykonania budżetu oraz opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący uchwały absolutoryjnej. W Suwałkach, podobnie jak w poprzednich latach, oba wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez białostockie Kolegium RIO. Należy podkreślić, iż głosowanie nad absolutorium jest wyłącznie decyzją merytoryczną. A zatem jeżeli uchwała zostanie oparta na innych przesłankach niż ocena wykonania budżetu, może podlegać uchyleniu przez ww. organ.
Wotum zaufania, czyli drugi z instrumentów oceny organu wykonawczego, ma zupełnie inny charakter. To „polityczna” ocena działań Prezydenta Miasta podejmowanych w minionym roku. Podjęcie uchwały poprzedza debata nad „Raportem o stanie miasta”, w której mogą wziąć udział nie tylko radni.

Każdy z 12 radnych przedstawił swoją ocenę działań Prezydenta Miasta Suwałk. Dyskusja dotyczyła także obszarów, które wymagają poprawy i z pewnością będą realizowane w najbliższych latach. Wiele z tematów zostanie omówionych na najbliższej sesji.
Wszyscy radni byli zgodni co do oceny działania Czesława Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałk i jako Klub zagłosują za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania.

Klub nie podjął żadnej uchwały w sprawie głosowania na najbliższej sesji, pozostawiając ocenę współpracy z Prezydentem sumieniu każdego z radnych.

Inne sprawy z posiedzenia Klubu:

  1. Z uwagi na wykryte ognisko koronawirusa w pow. sejneńskim i związany z tym wzrost liczby przypadków SARS-CoV-2 w Suwałkach, Marek Zborowski-Weychman zwrócił się do Prezydenta Miasta Suwałk z apelem o zwiększenie kontroli wykonywanej przez Straż Miejską w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego w sklepach i miejscach, w których obowiązują nakazy posiadania środków ochrony indywidualnej. W związku ze zmianą decyzji Wojewody Podlaskiego, na podstawie której od 2 kwietnia suwalska Straż Miejska wykonywała czynności wskazane przez Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach, kontrola w zakresie przestrzegania ograniczeń związanych z ochroną przed COVID-19 należy do kompetencji Policji. Dlatego też Prezydent Miasta Suwałk zobowiązał zwrócić się do podinsp. Bartosza Lorenca o podjęcie działań w ww. zakresie.
  2. Na spotkaniu klubu zostały przedstawione również informacje nt. wykonania i instalacji na ścianie budynku przy ul. T. Kościuszki 76 kopii przywileju królewskiego nadania Suwałkom praw miejskich magdeburskich z 2 marca 1720 r., o której na ostatniej sesji mówił Kamil Klimek. Kopia zostanie wykonana na szkle przez jednego z suwalskich przedsiębiorców, a jej koszt wyniesie 8,8 tys. zł. Wszystko zostanie sfinansowane ze zbiórki wśród radnych oraz wpłat sponsorów. Przewidywany termin wykonania kopii ww. dokumentu to połowa sierpnia 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *