Kategorie
Uncategorized

Spotkanie Klubu ŁnS 27 lipca

Na kolejnym spotkaniu Klubu Radnych Łączą Nas Suwałki 27 lipca2020 r. w obecności 7 radnych omawiano sprawy sesyjne oraz bieżące informacje z urzędu.

Omówiono:

  • wnioski na remonty dróg składane do 10 sierpnia do wojewody z Funduszu Dróg Lokalnych,
  • funkcje suwalskiego lotniska i jego planwane otwarcie 8 sierpnia,
  • program obchodów jubileuszu miasta 15-16 sierpnia wraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy z aktem lokacyjnym (inicjatywa Kamila Klimka)
  • prace nad nową strategią rozwoju miasta.

Prezydent poinformował o zapewnieniu podwyżek w urzędzie miejskim od 1 lipca (bez prezydentów) oraz we wszystkich innych jednostkach miejskich od 1 stycznia. Było to możliwe po analizie wpływów podatkowych i dotacji do budżetu miasta (zgodnie z zapowiedziami).

Radni zapytali o sytuację w związku ze spadkiem Wigier do niższej ligi. Klub Sportowy Wigry we wrześniu planuje nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy i rozmowę o celach na kolejny sezon.

Kamil Klimek zaproponował, aby w związku z przedłużeniem stypendium Mai Andrejczyk zwrócić uwagę na lepszą promocję Pogodnych Suwałk jako mecenasa sukcesów suwalskiej olimpijki.

Kamil Klimek i Marek Zborowski-Weychman zwrócili uwagę, że inna olimpijka, Joanna Mendak, nie otrzymuje od miasta odpowiedniego dla jej olimpijskich sukcesów wsparcia i należałoby ją oraz jej trenera jakoś uhonorować.

Marek Zborowski-Weychaman przekazał krytyczne uwagi dot. sformułowań w ankiecie dot. zieleni opublikowanej przez ratusz. W dyskusji Wojciech Pająk przypomniał o swoim wniosku sprzed dwóch lat o zatrudnieniu w urzędzie lub zleceniu specjalistom przygotowywanie i przeprowadzenie procesu różnego rodzaju konsultacji społecznych, w tym ankiet. Chodzi o kompetencje związane z naukami społecznymi, analityką, statystyką, które są niezbędne przy facylitacji konsultacji społecznych.

Marek Zborowski-Weychman przypomniał też o łąkach kwietnych i terenach zielonych. W dyskusji zebrani zgodzili się, iż nowe ronda i okolice ul. Piłsudskiej będą dobrym miejscem na kolejne łąki kwietne w mieście.

Przedyskutowano również kwestie instalacji większej liczby budek dla jerzyków na obiektach miejskich.

Kategorie
Wnioski klubu i radnych

Spotkanie Klubu ŁnS 25 czerwca

Na kolejnym spotkaniu Klubu Radnych Łączą Nas Suwałki 25 czerwca 2020 r. w obecności wszystkich 12 radnych omawiano sprawy samorządu, a głównym tematem było udzielenie Prezydentowi Suwałk wotum zaufania i absolutorium, czyli skwitowania roku 2019.

Czerwiec, to zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym czas, w którym rady gminy w całej Polsce oceniają pracę organu wykonawczego za poprzedni rok. Służą do tego dwa instrumenty – absolutorium i wotum zaufania. Pierwsze dotyczy oceny wykonania budżetu. Innymi słowy czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacja wydatków była zgodna z uchwalonym budżetem. Kluczowe znaczenie ma opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ocenia sprawozdanie z wykonania budżetu oraz opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący uchwały absolutoryjnej. W Suwałkach, podobnie jak w poprzednich latach, oba wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez białostockie Kolegium RIO. Należy podkreślić, iż głosowanie nad absolutorium jest wyłącznie decyzją merytoryczną. A zatem jeżeli uchwała zostanie oparta na innych przesłankach niż ocena wykonania budżetu, może podlegać uchyleniu przez ww. organ.
Wotum zaufania, czyli drugi z instrumentów oceny organu wykonawczego, ma zupełnie inny charakter. To „polityczna” ocena działań Prezydenta Miasta podejmowanych w minionym roku. Podjęcie uchwały poprzedza debata nad „Raportem o stanie miasta”, w której mogą wziąć udział nie tylko radni.

Każdy z 12 radnych przedstawił swoją ocenę działań Prezydenta Miasta Suwałk. Dyskusja dotyczyła także obszarów, które wymagają poprawy i z pewnością będą realizowane w najbliższych latach. Wiele z tematów zostanie omówionych na najbliższej sesji.
Wszyscy radni byli zgodni co do oceny działania Czesława Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałk i jako Klub zagłosują za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania.

Klub nie podjął żadnej uchwały w sprawie głosowania na najbliższej sesji, pozostawiając ocenę współpracy z Prezydentem sumieniu każdego z radnych.

Inne sprawy z posiedzenia Klubu:

  1. Z uwagi na wykryte ognisko koronawirusa w pow. sejneńskim i związany z tym wzrost liczby przypadków SARS-CoV-2 w Suwałkach, Marek Zborowski-Weychman zwrócił się do Prezydenta Miasta Suwałk z apelem o zwiększenie kontroli wykonywanej przez Straż Miejską w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego w sklepach i miejscach, w których obowiązują nakazy posiadania środków ochrony indywidualnej. W związku ze zmianą decyzji Wojewody Podlaskiego, na podstawie której od 2 kwietnia suwalska Straż Miejska wykonywała czynności wskazane przez Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach, kontrola w zakresie przestrzegania ograniczeń związanych z ochroną przed COVID-19 należy do kompetencji Policji. Dlatego też Prezydent Miasta Suwałk zobowiązał zwrócić się do podinsp. Bartosza Lorenca o podjęcie działań w ww. zakresie.
  2. Na spotkaniu klubu zostały przedstawione również informacje nt. wykonania i instalacji na ścianie budynku przy ul. T. Kościuszki 76 kopii przywileju królewskiego nadania Suwałkom praw miejskich magdeburskich z 2 marca 1720 r., o której na ostatniej sesji mówił Kamil Klimek. Kopia zostanie wykonana na szkle przez jednego z suwalskich przedsiębiorców, a jej koszt wyniesie 8,8 tys. zł. Wszystko zostanie sfinansowane ze zbiórki wśród radnych oraz wpłat sponsorów. Przewidywany termin wykonania kopii ww. dokumentu to połowa sierpnia 2020 r.
Kategorie
Wnioski klubu i radnych

Spotkanie Klubu ŁnS 25 maja

Na kolejnym spotkaniu Klubu Radnych Łączą Nas Suwałki 25 maja 2020 r. w obecności 11 z 12 radnych ustalono, co następuje:

1. Inwestycja przy ul. Filipowskiej to pierwsza w trybie specustawy „lex deweloper”. Klub wnioskuje, by w przyszłości rozważyć komunikowanie mieszkańcom takich inwestycji, mimo że Prezydent nie ma takiego prawnego obowiązku.

2. Sylwester Cimochowski wnioskuje, żeby dane o nowych ulicach UM wysyłał do korporacji taksówkarskich. Klub popiera wniosek.

3. Klub po wnioskach prac powołanego zespołu rekomenduje niełączenie SODN z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (ani lokalowo, ani instytucjonalnie).

4. Klub popiera wniosek Marka Zborowskiego-Weychmana o odwieszenie strefy płatnego parkowania w Suwałkach.

5. Po dyskusji Klub zmienił stanowisko nt. dotacji na remonty zabytków przez mieszkańców. Ze względu na większe zainteresowanie niż w 2019 r. zdecydowano o pozostawieniu tej pozycji w budżecie (zgodnie z wnioskiem Kamila Lauryna), rekomendując jednocześnie oszczędne jej wydatkowanie.

6. Dyskutowano o łąkach kwietnych. Klub poparł wniosek Marka Zborowskiego-Weychmana o rozwijanie w ZDiZ potencjału kadrowego do opieki nad łąkami kwietnymi, o zwiększenie ich areału oraz bieżący monitoring efektów w celu dobrania najlepszych mieszanek nasion i praktyk ogrodniczych.

7. Powołany został zespół ds. finansowania sportu w latach 2020-2021.

8. Adam Ołowniuk zgłasza problem z dojazdami dzieci komunikacją miejską do szkoły na ul. Przytorowej. Klub wnioskuje o analizę połączeń autobusowych pod kątem spodziewanego większego ruchu szkolnego w całym mieście w czerwcu (dzieci i młodzież dojeżdżające do szkół na konsultacje od 1 czerwca).

9. Klub popiera wniosek Zdzisława Przełomca o przywrócenie dyżurów radnych w ratuszu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Kategorie
Inicjatywy klubowe

Maseczki dla seniorów i wolontariuszy

W czasie epidemii koronawirusa trzeba działać szybko i zdecydowanie.

Jako samorząd możemy pomóc służbom ochrony zdrowia promując profilaktyczne działania wśród grup narażonych najbardziej na zarażenie. W tej sprawie apelowaliśmy na sesji Rady Miejskiej i złożyliśmy pismo, którego treść przedstawiamy poniżej.

Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do dyskusji, podczas XX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach dnia 18 marca 2020r., dotyczącej bieżącej sytuacji epidemiologicznej w naszym mieście, jako Klub Radnych „Łączą Nas Suwałki” podtrzymujemy nasz apel do Pana Prezydenta
o przeznaczenie z budżetu Miasta Suwałki z tzw. rezerwy na zarządzenie kryzysowe kwoty 64 tys. złotych (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) na zakup 10 tysięcy szt. maseczek ochronnych dedykowanych suwalskim seniorom i wolontariuszom.

Sytuacja zagrożenia epidemicznego związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w której się znaleźliśmy, a także jej dynamiczny i niekontrolowany rozwój sprawiły, że działania władz samorządowych zostały skupione na ochronie bezpieczeństwa mieszkańców Suwałk. Z informacji przekazywanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną wynika, iż grupą najbardziej narażoną na chorobę oznaczoną symbolem COVID-19 są osoby starsze.

Pomimo zintensyfikowanych akcji informacyjnych skierowanych do seniorów i kierowane apele przez Pana Prezydenta i właściwe służby o pozostanie w domu niestety w ostatnich dniach często spotykamy osoby starsze w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej tj. w sklepach, punktach usługowych. Zachowania tych osób determinują różne czynniki, jak chociażby potrzeba uzyskania pomocy medycznej, załatwienia bieżących potrzeb dnia codziennego etc. Aby zminimalizować ilość osób starszych wychodzących z domu suwalscy wolontariusze, w tych trudnych czasach, zadeklarowali się pomóc seniorom w zakupach i innych pilnych sprawach. W związku z tym, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na Organizatora wolontariatu konieczność zapewnienia wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń, co oznacza m.in. zapewnienia środków ochrony indywidualnej, powinniśmy również przekazać maseczki dla Organizatorów wolontariatu. I tym samym wesprzeć zarówno Organizatorów, jak i wolontariuszy, którzy narażając zdrowie i życie niosą pomoc w formie wolontariatu. Takie działania pośrednio wpłyną też na bezpieczeństwo seniorów, dlatego celowe jest przekazanie maseczek zarówno seniorom, jak i wolontariuszom.

Należy podkreślić, że seniorzy opuszczający swoje miejsce zamieszkania w większości nie korzystają ze środków ochronny indywidulanej, takich jak maseczki. Wynika to m.in. z ograniczonej dostępności tego produktu, o czym na sesji Rady Miejskiej informował Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Niestety obecnie pojawiające się w dystrybucji środki ochrony indywidulanej, mają bardzo wysoką cenę. Średnia cena maseczek jednorazowych to nawet 30 zł.

Stosowanie maseczek zostało zarekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. Zdaniem organizacji działającej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, stosowanie ww. środka w połączeniu z innymi czynnościami jak np. właściwe mycie rąk, wzmacnia poziom ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2.

W ostatnich dniach dwie firmy działające w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podjęły decyzję o chwilowej zmianie profilu działalności i przystąpiły do produkcji maseczek. Jest to z pewnością dowód społecznej odpowiedzialności biznesu, która w dzisiejszych trudnych, także dla przedsiębiorców czasach, nabiera innego wymiaru. Produkt powstający w suwalskich szwalniach nie jest stricte wyrobem medycznym, ponieważ nie posiada właściwych atestów, jednak zdaniem przedstawicieli służby zdrowia, w tym lekarzy, jest ważnym izolatorem spełniającym rolę środka ochrony indywidualnej. Dlatego też już kilkaset maseczek trafiło w formie darowizny do suwalskiego szpitala, który również sam rozpoczął produkcję własnych maseczek z fizeliny. O tym, że produkt będzie wykorzystywany w procedurach medycznych świadczy m.in. duża liczba zapytań kierowanych do firmy przez placówki opieki zdrowotnej z całego kraju. Maseczka wykonana przez suwalskich przedsiębiorców jest środkiem wielokrotnego użytku. Można ją prać w wysokiej temperaturze z wykorzystaniem detergentów oraz prasować. Produkt wytrzymuje min. 100 cykli, a w związku z tym będzie mógł być wykorzystywany przez seniorów przez relatywnie długi czas.

Ponadto chcielibyśmy zaproponować system dystrybucji ww. środków ochrony indywidualnej. W ramach działania rekomendujemy przekazanie maseczek wolontariuszom za pośrednictwem Organizatorów wolontariatu oraz uruchomienie w poszczególnych miejskich jednostkach organizacyjnych takich jak: MOPR, SOK, OSiR numerów telefonów, pod którymi suwalscy seniorzy mogliby zgłaszać zapotrzebowanie na maseczki. Zachęcamy też do rozważenia możliwości wsparcia wolontariuszy przez pracowników ww. jednostek organizacyjnych.

W chwili obecnej część z pracowników miejskich instytucji ma ograniczony zakres obowiązków z racji zawieszenia zajęć, jak również wyłączenia z użytkowania obiektów publicznych. Minimalizując zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, maseczki w opakowaniach oraz instrukcją użytkowania dołączoną przez producenta, zostałyby dostarczane do skrzynek pocztowych, a w wyjątkowych przypadkach bezpośrednio do mieszkań seniorów. Rekomendujemy również przeprowadzenie akcji informacyjnej
z udziałem mediów lokalnych, a także z wykorzystaniem kanałów komunikacji, którymi dysponuje suwalski samorząd.

Ponadto chcielibyśmy podtrzymać deklarację Klubu Radnych „Łączą Nas Suwałki” co do gotowości zmian w tegorocznym budżecie, w celu przeznaczenia środków na działania zmierzające do ochrony mieszkańców naszego miasta przed pandemią koronawirusa, a także do innych działań łagodzących negatywne skutki w sferze społeczno-gospodarczej. Jednak wierzymy, że ten trudny czas nie potrwa długo, a wszystkie działania podjęte przez właściwe służby, a także odpowiedzialne zachowanie mieszkańców naszego miasta, pomogą nam go wszystkim przetrwać w zdrowiu.

W czasie pandemii trzeba działać szybko i wykorzystując wszelkie zasoby lokalne. Wierzymy, że proponowane działanie wpisuje się w szereg kryzysowych działań odpowiedzialnie prowadzonych przez samorząd Miasta Suwałki.


Rekomendacje dotyczące maseczek [AKTUALIZACJA 20.03.2020]:

Dr Piotr Gryglas – https://dziendobry.tvn.pl/a/w-maseczce-czy-jednak-bez-doktor-piotr-gryglas-rozwiewa-watpliwosci-zwiazane-z-pandemia-koronawirusa