Kategorie
Inicjatywy klubowe Wnioski klubu i radnych

Spotkanie Klubu ŁnS 16 września

Wracamy po wakacyjnej przerwie!

W ubiegłym tygodniu na spotkaniu klubu, które było pierwszym po wakacyjnej przerwie, omówiliśmy wiele ważnych spraw dotyczących poszczególnych obszarów funkcjonowania naszego miasta. Korzystając z obecności na naszym spotkaniu Prezydenta Miasta Suwałk poruszyliśmy następujące kwestie:

Zasób mieszkań komunalnych

Zapoznaliśmy się z aktualnym stanem zasobów lokali mieszkalnych, którym dysponuje miejska spółka ZBM TBS sp. z o.o. Prowadziliśmy dyskusję na temat przydziału mieszkań i potrzeby wprowadzenia zmian obowiązujących kryteriów. Nasz klubowy kolega Kamil Lauryn złożył w tej sprawie wniosek o podjęcie stosownej uchwały. Dostrzegamy potrzebę szerszej aktualizacji obecnego stanu prawnego, dlatego poprosiliśmy Prezesa spółki o przygotowanie w najbliższym czasie propozycji rozwiązań celem dalszego procedowania. 

Sytuacja w oświacie

Od kilku tygodni trwa rok szkolny 2020/2021. Jak na razie, poza epizodem związanym z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 u jednej z uczennic w Szkole Podstawowej nr 6, przebiega on spokojnie. W ramach tego bloku tematycznego Adam Ołowniuk zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia pomocy nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Natomiast Marek Zborowski-Weychman wystąpił z wnioskiem o dodatkowe zajęcia z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego dla uczniów klas 8 szkół podstawowych w ramach przygotowania do egzaminów końcowych. Analizując wyniki egzaminów nie ulega wątpliwości, iż takie zajęcia są potrzebne. W przypadku wygospodarowania z budżetu miasta dodatkowych środków programem dodatkowych zajęć zostaną objęte również klasy 7, o co również zabiegał ww. wnioskodawca.

Budżet miasta

Przyjęliśmy informację na temat proponowanych zmian w tegorocznym budżecie. Są one niezbędne, ponieważ globalny lockdown spowodowany pandemią COViD-19 miał duży wpływ na lokalną gospodarkę, a co za tym idzie dochody Miasta Suwałk. Jednak nie oznacza to, że sytuacja finansowa miasta jest dramatyczna. Dzięki właściwej reakcji na prognozowany spadek dochodów, udało stworzyć się poduszkę finansową, która uchroniła przed negatywnymi skutkami pandemii. 

W ramach dyskusji o finansach naszego miasta poruszyliśmy także temat przyszłorocznego budżetu. Mając na uwadze dane Ministra Finansów rozpoczęliśmy dyskusję nt. poziomu przyszłorocznych podatków i opłat lokalnych. Zależy nam na dalszym rozwoju naszego miasta i podnoszeniu jakości życia mieszkańców Suwałk. To będą główne czynniki determinujące nasze decyzje. Póki co przed nami jeszcze kolejne analizy i długie dyskusje. 

Inwestycje

Przyjęliśmy także informacje o projektach inwestycyjnych złożonych przez suwalski samorząd do rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wiele ważnych inwestycji, których realizacja zdecydowanie wpłynie na komfort życia mieszkańców Suwałk. Oprócz dróg znalazły się tam dwa bardzo ważne projekty: kompleksowy remont budynku przy u. Sejneńskiej 22 (mieszkania komunalne) oraz również remont zaplecza sportowego Szkoły Podstawowej nr 5. Wierzymy, że szczególnie te dwie ostatnie inwestycje zostaną zakwalifikowane do ww. programów i będę realizowane w niedalekiej perspektywie. 

Remont basenu w Szkole Podstawowej nr 10

Poruszyliśmy również temat remontu basenu w Szkole Podstawowej nr 10. W ostatnim czasie w tej sprawie interpelowała Anna Ruszewska. Stan techniczny obiektu wymaga reakcji. Gdyby nie pandemia COVID-19 i związana z tym konieczność zawieszenia realizacji planowanych na ten rok inwestycji, to zaplecze sanitarne basenu zostałoby wyremontowane. Niestety w chwili obecnej remontu wymaga także basen. Podjęliśmy decyzję, że jako klub będziemy optować za tym, aby to zadanie zostało ujęte w przyszłorocznym budżecie.

Ochrona zwierząt

W naszym klubie dużą uwagę przywiązujemy do tematów związanych z ekologią i ochroną zwierząt. W tym drugim przypadku szczególnie ważny jest dla nas los suwalskiego schroniska. W obliczu prognozowanych zmian w polskim prawie i jednocześnie informacji o kończącej się w 2021 roku umowie na prowadzenie „domu dla czworonogów” przy ul. Sianożęć, rozpoczęliśmy dyskusję na temat jego przyszłości. Jedno jest pewne, będziemy dążyć do najbardziej bezpiecznego dla naszych pupili wariantu funkcjonowania suwalskiego schroniska. O wypracowanej koncepcji poinformujemy w naszych kanałach komunikacji.

Ekologia

Ekologia – temat szeroki i niezwykle ważny. Szczególnie, że zdecydowanie odczuwamy potrzebę ograniczania produkcji odpadów. Jeżeli już się pojawiają, to chcemy je odpowiednia zagospodarować. Tak jest w przypadku nakrętek. Dlatego postanowiliśmy jako klub sfinansować zakup nakrętkomatu. Cieszymy się, że taką potrzebę widzą też suwalscy przedsiębiorcy. Pierwszy z nakrętkomatów ufundowany przez jedną z firm stanie niebawem w centrum miasta. Będzie to doskonałe uzupełnienie akcji, którą od lat w Suwałkach prowadzą szkoły i przedszkola. 

Hale sportowe w szkołach

Zbliża się jesień, a więc okres kiedy aktywni suwalczanie przenoszą się do hal sportowych. Otrzymaliśmy sygnały, że w tym roku dyrektorzy szkół, przy których znajdują się hale sportowe, mają obawy związane z koronawirusem i rozważają nieudostępnianie hal. Na tę kwestie zwrócił uwagę m.in. Adam Ołowniuk. Problem dotyczy także innych pomieszczeń, które do tej pory były udostępnianie podmiotom zewnętrznym. Zaproponowaliśmy, aby w placówkach oświatowych wdrożyć procedury umożliwiające dostęp do obiektów sportowych osobom spoza szkoły, tak jak to się odbywało przed wprowadzeniem stanu epidemii. 

Stadion Lekkoatletyczny im. Jadwigi Olbryś

W ubiegłym roku odeszła od nas śp. Jadwiga Olbryś. Osoba, która całe swoje życie zawodowe, a także znaczną część życia prywatnego poświęciła suwalskim klubom sportowym wspierając je w ich codziennej działalności. Nie bez powodu była nazywana „matką suwalskiego sportu”. Była to nietuzinkowa postać, a jej odejście, to ogromna strata dla środowiska sportowego. Chcemy, aby pamięć o niej pozostała w przestrzeni publicznej, bo nie ma żadnych wątpliwości, że na to swoją pracą, często społeczną, w pełni zasłużyła. Dlatego też jako klub występujemy z inicjatywą uchwałodawczą, aby stadion lekkoatletyczny przy ul. Wojska Polskiego 17, nosił imię śp. Jadwigi Olbryś. 14 września sygnalizował to podczas podniesienia flagi PKOL na rondzie Olimpijczyków Polskich nasz klubowy kolega Kamil Klimek. Chcielibyśmy, aby w październiku Rada Miejska podjęła taką uchwałę. 

Kategorie
Inicjatywy klubowe

Maseczki dla seniorów i wolontariuszy

W czasie epidemii koronawirusa trzeba działać szybko i zdecydowanie.

Jako samorząd możemy pomóc służbom ochrony zdrowia promując profilaktyczne działania wśród grup narażonych najbardziej na zarażenie. W tej sprawie apelowaliśmy na sesji Rady Miejskiej i złożyliśmy pismo, którego treść przedstawiamy poniżej.

Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do dyskusji, podczas XX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach dnia 18 marca 2020r., dotyczącej bieżącej sytuacji epidemiologicznej w naszym mieście, jako Klub Radnych „Łączą Nas Suwałki” podtrzymujemy nasz apel do Pana Prezydenta
o przeznaczenie z budżetu Miasta Suwałki z tzw. rezerwy na zarządzenie kryzysowe kwoty 64 tys. złotych (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) na zakup 10 tysięcy szt. maseczek ochronnych dedykowanych suwalskim seniorom i wolontariuszom.

Sytuacja zagrożenia epidemicznego związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w której się znaleźliśmy, a także jej dynamiczny i niekontrolowany rozwój sprawiły, że działania władz samorządowych zostały skupione na ochronie bezpieczeństwa mieszkańców Suwałk. Z informacji przekazywanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną wynika, iż grupą najbardziej narażoną na chorobę oznaczoną symbolem COVID-19 są osoby starsze.

Pomimo zintensyfikowanych akcji informacyjnych skierowanych do seniorów i kierowane apele przez Pana Prezydenta i właściwe służby o pozostanie w domu niestety w ostatnich dniach często spotykamy osoby starsze w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej tj. w sklepach, punktach usługowych. Zachowania tych osób determinują różne czynniki, jak chociażby potrzeba uzyskania pomocy medycznej, załatwienia bieżących potrzeb dnia codziennego etc. Aby zminimalizować ilość osób starszych wychodzących z domu suwalscy wolontariusze, w tych trudnych czasach, zadeklarowali się pomóc seniorom w zakupach i innych pilnych sprawach. W związku z tym, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na Organizatora wolontariatu konieczność zapewnienia wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń, co oznacza m.in. zapewnienia środków ochrony indywidualnej, powinniśmy również przekazać maseczki dla Organizatorów wolontariatu. I tym samym wesprzeć zarówno Organizatorów, jak i wolontariuszy, którzy narażając zdrowie i życie niosą pomoc w formie wolontariatu. Takie działania pośrednio wpłyną też na bezpieczeństwo seniorów, dlatego celowe jest przekazanie maseczek zarówno seniorom, jak i wolontariuszom.

Należy podkreślić, że seniorzy opuszczający swoje miejsce zamieszkania w większości nie korzystają ze środków ochronny indywidulanej, takich jak maseczki. Wynika to m.in. z ograniczonej dostępności tego produktu, o czym na sesji Rady Miejskiej informował Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Niestety obecnie pojawiające się w dystrybucji środki ochrony indywidulanej, mają bardzo wysoką cenę. Średnia cena maseczek jednorazowych to nawet 30 zł.

Stosowanie maseczek zostało zarekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. Zdaniem organizacji działającej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, stosowanie ww. środka w połączeniu z innymi czynnościami jak np. właściwe mycie rąk, wzmacnia poziom ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2.

W ostatnich dniach dwie firmy działające w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podjęły decyzję o chwilowej zmianie profilu działalności i przystąpiły do produkcji maseczek. Jest to z pewnością dowód społecznej odpowiedzialności biznesu, która w dzisiejszych trudnych, także dla przedsiębiorców czasach, nabiera innego wymiaru. Produkt powstający w suwalskich szwalniach nie jest stricte wyrobem medycznym, ponieważ nie posiada właściwych atestów, jednak zdaniem przedstawicieli służby zdrowia, w tym lekarzy, jest ważnym izolatorem spełniającym rolę środka ochrony indywidualnej. Dlatego też już kilkaset maseczek trafiło w formie darowizny do suwalskiego szpitala, który również sam rozpoczął produkcję własnych maseczek z fizeliny. O tym, że produkt będzie wykorzystywany w procedurach medycznych świadczy m.in. duża liczba zapytań kierowanych do firmy przez placówki opieki zdrowotnej z całego kraju. Maseczka wykonana przez suwalskich przedsiębiorców jest środkiem wielokrotnego użytku. Można ją prać w wysokiej temperaturze z wykorzystaniem detergentów oraz prasować. Produkt wytrzymuje min. 100 cykli, a w związku z tym będzie mógł być wykorzystywany przez seniorów przez relatywnie długi czas.

Ponadto chcielibyśmy zaproponować system dystrybucji ww. środków ochrony indywidualnej. W ramach działania rekomendujemy przekazanie maseczek wolontariuszom za pośrednictwem Organizatorów wolontariatu oraz uruchomienie w poszczególnych miejskich jednostkach organizacyjnych takich jak: MOPR, SOK, OSiR numerów telefonów, pod którymi suwalscy seniorzy mogliby zgłaszać zapotrzebowanie na maseczki. Zachęcamy też do rozważenia możliwości wsparcia wolontariuszy przez pracowników ww. jednostek organizacyjnych.

W chwili obecnej część z pracowników miejskich instytucji ma ograniczony zakres obowiązków z racji zawieszenia zajęć, jak również wyłączenia z użytkowania obiektów publicznych. Minimalizując zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, maseczki w opakowaniach oraz instrukcją użytkowania dołączoną przez producenta, zostałyby dostarczane do skrzynek pocztowych, a w wyjątkowych przypadkach bezpośrednio do mieszkań seniorów. Rekomendujemy również przeprowadzenie akcji informacyjnej
z udziałem mediów lokalnych, a także z wykorzystaniem kanałów komunikacji, którymi dysponuje suwalski samorząd.

Ponadto chcielibyśmy podtrzymać deklarację Klubu Radnych „Łączą Nas Suwałki” co do gotowości zmian w tegorocznym budżecie, w celu przeznaczenia środków na działania zmierzające do ochrony mieszkańców naszego miasta przed pandemią koronawirusa, a także do innych działań łagodzących negatywne skutki w sferze społeczno-gospodarczej. Jednak wierzymy, że ten trudny czas nie potrwa długo, a wszystkie działania podjęte przez właściwe służby, a także odpowiedzialne zachowanie mieszkańców naszego miasta, pomogą nam go wszystkim przetrwać w zdrowiu.

W czasie pandemii trzeba działać szybko i wykorzystując wszelkie zasoby lokalne. Wierzymy, że proponowane działanie wpisuje się w szereg kryzysowych działań odpowiedzialnie prowadzonych przez samorząd Miasta Suwałki.


Rekomendacje dotyczące maseczek [AKTUALIZACJA 20.03.2020]:

Dr Piotr Gryglas – https://dziendobry.tvn.pl/a/w-maseczce-czy-jednak-bez-doktor-piotr-gryglas-rozwiewa-watpliwosci-zwiazane-z-pandemia-koronawirusa