Kategorie
Wnioski klubu i radnych

Spotkanie Klubu ŁnS 25 czerwca

Na kolejnym spotkaniu Klubu Radnych Łączą Nas Suwałki 25 czerwca 2020 r. w obecności wszystkich 12 radnych omawiano sprawy samorządu, a głównym tematem było udzielenie Prezydentowi Suwałk wotum zaufania i absolutorium, czyli skwitowania roku 2019.

Czerwiec, to zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym czas, w którym rady gminy w całej Polsce oceniają pracę organu wykonawczego za poprzedni rok. Służą do tego dwa instrumenty – absolutorium i wotum zaufania. Pierwsze dotyczy oceny wykonania budżetu. Innymi słowy czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacja wydatków była zgodna z uchwalonym budżetem. Kluczowe znaczenie ma opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ocenia sprawozdanie z wykonania budżetu oraz opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący uchwały absolutoryjnej. W Suwałkach, podobnie jak w poprzednich latach, oba wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez białostockie Kolegium RIO. Należy podkreślić, iż głosowanie nad absolutorium jest wyłącznie decyzją merytoryczną. A zatem jeżeli uchwała zostanie oparta na innych przesłankach niż ocena wykonania budżetu, może podlegać uchyleniu przez ww. organ.
Wotum zaufania, czyli drugi z instrumentów oceny organu wykonawczego, ma zupełnie inny charakter. To „polityczna” ocena działań Prezydenta Miasta podejmowanych w minionym roku. Podjęcie uchwały poprzedza debata nad „Raportem o stanie miasta”, w której mogą wziąć udział nie tylko radni.

Każdy z 12 radnych przedstawił swoją ocenę działań Prezydenta Miasta Suwałk. Dyskusja dotyczyła także obszarów, które wymagają poprawy i z pewnością będą realizowane w najbliższych latach. Wiele z tematów zostanie omówionych na najbliższej sesji.
Wszyscy radni byli zgodni co do oceny działania Czesława Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałk i jako Klub zagłosują za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania.

Klub nie podjął żadnej uchwały w sprawie głosowania na najbliższej sesji, pozostawiając ocenę współpracy z Prezydentem sumieniu każdego z radnych.

Inne sprawy z posiedzenia Klubu:

  1. Z uwagi na wykryte ognisko koronawirusa w pow. sejneńskim i związany z tym wzrost liczby przypadków SARS-CoV-2 w Suwałkach, Marek Zborowski-Weychman zwrócił się do Prezydenta Miasta Suwałk z apelem o zwiększenie kontroli wykonywanej przez Straż Miejską w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego w sklepach i miejscach, w których obowiązują nakazy posiadania środków ochrony indywidualnej. W związku ze zmianą decyzji Wojewody Podlaskiego, na podstawie której od 2 kwietnia suwalska Straż Miejska wykonywała czynności wskazane przez Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach, kontrola w zakresie przestrzegania ograniczeń związanych z ochroną przed COVID-19 należy do kompetencji Policji. Dlatego też Prezydent Miasta Suwałk zobowiązał zwrócić się do podinsp. Bartosza Lorenca o podjęcie działań w ww. zakresie.
  2. Na spotkaniu klubu zostały przedstawione również informacje nt. wykonania i instalacji na ścianie budynku przy ul. T. Kościuszki 76 kopii przywileju królewskiego nadania Suwałkom praw miejskich magdeburskich z 2 marca 1720 r., o której na ostatniej sesji mówił Kamil Klimek. Kopia zostanie wykonana na szkle przez jednego z suwalskich przedsiębiorców, a jej koszt wyniesie 8,8 tys. zł. Wszystko zostanie sfinansowane ze zbiórki wśród radnych oraz wpłat sponsorów. Przewidywany termin wykonania kopii ww. dokumentu to połowa sierpnia 2020 r.
Kategorie
Wnioski klubu i radnych

Spotkanie Klubu ŁnS 25 maja

Na kolejnym spotkaniu Klubu Radnych Łączą Nas Suwałki 25 maja 2020 r. w obecności 11 z 12 radnych ustalono, co następuje:

1. Inwestycja przy ul. Filipowskiej to pierwsza w trybie specustawy „lex deweloper”. Klub wnioskuje, by w przyszłości rozważyć komunikowanie mieszkańcom takich inwestycji, mimo że Prezydent nie ma takiego prawnego obowiązku.

2. Sylwester Cimochowski wnioskuje, żeby dane o nowych ulicach UM wysyłał do korporacji taksówkarskich. Klub popiera wniosek.

3. Klub po wnioskach prac powołanego zespołu rekomenduje niełączenie SODN z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (ani lokalowo, ani instytucjonalnie).

4. Klub popiera wniosek Marka Zborowskiego-Weychmana o odwieszenie strefy płatnego parkowania w Suwałkach.

5. Po dyskusji Klub zmienił stanowisko nt. dotacji na remonty zabytków przez mieszkańców. Ze względu na większe zainteresowanie niż w 2019 r. zdecydowano o pozostawieniu tej pozycji w budżecie (zgodnie z wnioskiem Kamila Lauryna), rekomendując jednocześnie oszczędne jej wydatkowanie.

6. Dyskutowano o łąkach kwietnych. Klub poparł wniosek Marka Zborowskiego-Weychmana o rozwijanie w ZDiZ potencjału kadrowego do opieki nad łąkami kwietnymi, o zwiększenie ich areału oraz bieżący monitoring efektów w celu dobrania najlepszych mieszanek nasion i praktyk ogrodniczych.

7. Powołany został zespół ds. finansowania sportu w latach 2020-2021.

8. Adam Ołowniuk zgłasza problem z dojazdami dzieci komunikacją miejską do szkoły na ul. Przytorowej. Klub wnioskuje o analizę połączeń autobusowych pod kątem spodziewanego większego ruchu szkolnego w całym mieście w czerwcu (dzieci i młodzież dojeżdżające do szkół na konsultacje od 1 czerwca).

9. Klub popiera wniosek Zdzisława Przełomca o przywrócenie dyżurów radnych w ratuszu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.