Kategorie
Wnioski klubu i radnych

Spotkanie Klubu ŁnS 25 czerwca

Na kolejnym spotkaniu Klubu Radnych Łączą Nas Suwałki 25 czerwca 2020 r. w obecności wszystkich 12 radnych omawiano sprawy samorządu, a głównym tematem było udzielenie Prezydentowi Suwałk wotum zaufania i absolutorium, czyli skwitowania roku 2019.

Czerwiec, to zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym czas, w którym rady gminy w całej Polsce oceniają pracę organu wykonawczego za poprzedni rok. Służą do tego dwa instrumenty – absolutorium i wotum zaufania. Pierwsze dotyczy oceny wykonania budżetu. Innymi słowy czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacja wydatków była zgodna z uchwalonym budżetem. Kluczowe znaczenie ma opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ocenia sprawozdanie z wykonania budżetu oraz opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący uchwały absolutoryjnej. W Suwałkach, podobnie jak w poprzednich latach, oba wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez białostockie Kolegium RIO. Należy podkreślić, iż głosowanie nad absolutorium jest wyłącznie decyzją merytoryczną. A zatem jeżeli uchwała zostanie oparta na innych przesłankach niż ocena wykonania budżetu, może podlegać uchyleniu przez ww. organ.
Wotum zaufania, czyli drugi z instrumentów oceny organu wykonawczego, ma zupełnie inny charakter. To „polityczna” ocena działań Prezydenta Miasta podejmowanych w minionym roku. Podjęcie uchwały poprzedza debata nad „Raportem o stanie miasta”, w której mogą wziąć udział nie tylko radni.

Każdy z 12 radnych przedstawił swoją ocenę działań Prezydenta Miasta Suwałk. Dyskusja dotyczyła także obszarów, które wymagają poprawy i z pewnością będą realizowane w najbliższych latach. Wiele z tematów zostanie omówionych na najbliższej sesji.
Wszyscy radni byli zgodni co do oceny działania Czesława Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałk i jako Klub zagłosują za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania.

Klub nie podjął żadnej uchwały w sprawie głosowania na najbliższej sesji, pozostawiając ocenę współpracy z Prezydentem sumieniu każdego z radnych.

Inne sprawy z posiedzenia Klubu:

  1. Z uwagi na wykryte ognisko koronawirusa w pow. sejneńskim i związany z tym wzrost liczby przypadków SARS-CoV-2 w Suwałkach, Marek Zborowski-Weychman zwrócił się do Prezydenta Miasta Suwałk z apelem o zwiększenie kontroli wykonywanej przez Straż Miejską w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego w sklepach i miejscach, w których obowiązują nakazy posiadania środków ochrony indywidualnej. W związku ze zmianą decyzji Wojewody Podlaskiego, na podstawie której od 2 kwietnia suwalska Straż Miejska wykonywała czynności wskazane przez Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach, kontrola w zakresie przestrzegania ograniczeń związanych z ochroną przed COVID-19 należy do kompetencji Policji. Dlatego też Prezydent Miasta Suwałk zobowiązał zwrócić się do podinsp. Bartosza Lorenca o podjęcie działań w ww. zakresie.
  2. Na spotkaniu klubu zostały przedstawione również informacje nt. wykonania i instalacji na ścianie budynku przy ul. T. Kościuszki 76 kopii przywileju królewskiego nadania Suwałkom praw miejskich magdeburskich z 2 marca 1720 r., o której na ostatniej sesji mówił Kamil Klimek. Kopia zostanie wykonana na szkle przez jednego z suwalskich przedsiębiorców, a jej koszt wyniesie 8,8 tys. zł. Wszystko zostanie sfinansowane ze zbiórki wśród radnych oraz wpłat sponsorów. Przewidywany termin wykonania kopii ww. dokumentu to połowa sierpnia 2020 r.